ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Swarna Grand

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍350₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍450₹

2 ഹാളുകള്‍ 100, 200 പിപിഎൽ

+91 95530 0 5777

NH 16 Service Road, Opposite NTR Health University, currency nagar, Vijayawada, Andhra Pradesh 520008, India
+91 95530 05777
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍