ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Happy Resorts & Recreations

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍300₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍450₹

1 ഹാള്‍ 450 പിപിഎൽ

1 പുൽത്തകിടി 1500 പിപിഎൽ

+91 92911 9 3333

3-369, NH5 Mangalagiri (M), Amaravati, Atmakur, Andhra Pradesh 522503, India
+91 92911 93333
https://www.facebook.com/happyresortsandrecreations/
http://www.happy-resorts.com/
info@happy-resorts.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍