ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

V Convention

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍450₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍650₹

1 ഹാള്‍ 500 പിപിഎൽ

Door No 40-1-116, 1st Floor, KBR Heights, Reliance Trends Building, Near, Chandra Mouli Puram, Sriram Nagar, Benz Circle, Vijayawada, Andhra Pradesh 520010, India
+91 81437 02345
+91 99487 44799
https://www.facebook.com/V-Convention-487857711351633/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍