ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Sripada

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍350₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍350₹

3 ഹാളുകള്‍ 50, 100, 200 പിപിഎൽ

+91 866 257 9641

14-14-31,Gandhi Nagar, Hanumanpet,Near Railway Station, Beside SBI ATM, Hanumanpet, Vijayawada, Andhra Pradesh 520003, India
+91 866 257 9641
hotelsripada@redifmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍