ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Krishna Residency

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍300₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍400₹

1 ഹാള്‍ 60 പിപിഎൽ

+91 866 664 7251

Rajagopalachari Street, Opposite AMC Complex, Governorpet, Vijayawada, Andhra Pradesh 520002, India
+91 866 664 7251
+91 866 257 1571
+91 866 257 5301
hotelkrishnaresidency@hotmail.com
http://www.hotelkrishnaresidency.in/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍