ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Keerthi's Anupama

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍350₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍600₹

3 ഹാളുകള്‍ 25, 80, 200 പിപിഎൽ

+91 866 244 2527

Door No 29-1-7, Kaleswara Rao Road, Near Chief Minister Office, Governerpet, Venkatswara Rao Street, Governorpet, Vijayawada, Andhra Pradesh 520002, India
+91 866 244 2527
+91 866 244 2526
https://www.facebook.com/HOTEL-KEERTHIs-Anupama-1443865749270931/
http://www.hotelkeerthisanupama.com/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍