ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Treebo Alana

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍200₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍250₹

6 ഹാളുകള്‍ 12, 15, 16, 70, 400, 400 പിപിഎൽ

1 പുൽത്തകിടി 60 പിപിഎൽ

+91 76600 0 2686

27-1-149, Challapalli Bungalow, Governerpet, Prakasam Road, Governorpet, Vijayawada, Andhra Pradesh 520002, India
+91 76600 02686
https://www.treebo.com/hotels-in-vijayawada/treebo-alana-governerpet-255/?checkin&checkout&hotel_id=255&q=Treebo+Alana%2C+Governerpet
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍